Regulamin wypożyczalni sprzętu turystycznego

1.Wypożyczać mogą wyłącznie osoby które ukończyły 18 lat.

2.Osoby do 18 roku życia mogą korzystać ze sprzętu pływającego tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

3.Klient zobowiązany jest do opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania, oraz do zwrotu sprzętu w stanie w jakim został pobrany.

4.Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu turystycznego nie wypożycza się.

5.Korzystanie ze sprzętu dokonuje się na własną odpowiedzialność i ubezpiecza we własnym zakresie.

6.Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przez uszkodzeniem, zmoczeniem i utonięciem.

7.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne zagubione, zatopione lub uszkodzone a także za szkody osobowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie korzystania ze sprzętu.

8.Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu.

9.Wypożyczalnia zobowiązana jest do przekazania w używanie Klientowi sprzęt sprawny technicznie. Sprzęt wypożyczany jest wraz z niezbędnym wyposażeniem.

10.Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.

11.Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym.

12.Klientowi przysługuje prawo niezwłocznej zamiany sprzętu w przypadku stwierdzenia, że jest on nieodpowiedni do jego umiejętności.

13.Klient oświadcza, że posiada umiejętności oraz niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

14.Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

15.Klient nie może użyczać lub wynajmować sprzętu osobom trzecim.

16.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez Klienta, także za szkody powstałe wobec osób trzecich.

17.Klient odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi odpowiedzialność finansową.

18.W razie uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu Klient pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

19.Klient zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów: – poruszania się po drogach, wodach śródlądowych, ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż.

20.Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, oraz za szkody jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje.

Osoby naruszające regulamin wypożyczalni mogą zostać zobowiązane do natychmiastowego zwrotu sprzętu, bez prawa do zwrotu pieniędzy.